> [root@VM-0-9-centos ~]# : " rm -rf /关于老朱的记忆/ "

> [root@VM-0-9-centos ~]#: "删除成功"

> [root@VM-0-9-centos ~]#: 文件备份自动启用中... : 备份失败, 备份文件碎片

> [root@VM-0-9-centos ~]#: "文件碎片正在加载..."

> [root@VM-0-9-centos ~]#: "加载成功 正在打开..."

博客 | 挂京豆 | 抄句子 | 小游戏 | 放映厅
© 2018-2022 by 9520fun . All rights reserved.